Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacích služeb a elektronických knih” (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek cestakpochopeni.cz
 2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Patrik Zapletal

 • Výškovická 444/147
 • 700 30, Ostrava-Výškovice,
 • Telefon: 721 945 297
 • IČ: 00706019

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II, Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese cestakpochopeni.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://cestakpochopeni.cz/obchodni-podminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://cestakpochopeni.cz/obchodni-podminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

 1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese cetsakpochopeni.cz najdete konečnou cenu ebooku. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

b) Možnosti plateb:

 1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele a jednatele, Patrika Zapletala (Průměrná doba doručení platby: 1-3 dny)
 2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. (Průměrná doba doručení platby: Do 5 minut)

c) Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://www.cetsakpochopeni.cz/), budou zaslány spolu s fakturou, po uhrazení částky.

e) Za ebooky a služby ze stránek cestakpochopeni.cz fyzická osoba podnikatel Patrik Zapletal ručí zárukou spokojenosti.

f) Přijímat platby ze zahraničí není v tuto chvíli povoleno

g) Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@cestakpochopeni.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

h) Ebooky a služby si kladou za cíl, aby opravdu pomohl všem, kteří si jej zakoupí

V. Odpovědnost

 a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Ochrana údajů

 1. Prodávající je neplátce DPH, cena jsou tak konečné.
 2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

VI.1      Ochrana údajů

 1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://cestakpochopeni.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

VII. Pravidla chování kupujících a naše a jiná práva

1. V prostředí našich internetových stránek není dovolené:

 • porušovat obecně závazné právní předpisy nebo vykonávat protiprávní činnost, ani porušovat povinnosti, které jsou zde stanovené,
 • Na zboží se dle paragrafu 53 odst. 8 c) zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy a tedy vrácení zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní od zaslání odkazu ke stažení díla provozovatelem a následném stažení. Odkaz ke stažení díla je zasílán na emailovou adresu kupujícího a jakmile jej stáhnete, nemůže prodejci 100% zajistit navrácení produkt.
 • Povinností zákazníka je se před odesláním objednávky seznámit s těmito obchodními podmínkami. Odeslání objednávky dává najevo, že jim porozuměl a souhlasí s nimi. Objednávky podané prostřednictvím on-line obchodu na stránce https://cestakpochopeni.cz jsou závazné.
 • jednání, které odporuje dobrým mravům nebo obecně uznávaným morálním či etickým pravidlům (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),
 • jednání, které je v internetovém prostředí nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),
 • jednání, které je vnímáno v obchodním styku jako nekalé,
 • využití našich internetových stránek k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné podobné činnosti Vaší nebo třetích osob,
 • jednání, které je obtěžující nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.), nebo uvádění matoucích či nepravdivých údajů či sdělení,
 • jednání, které porušuje zájmy cestakpochopeni.cz
 • jednání, které narušuje možnost využívání internetových stránek jinými osobami nebo které by mohlo narušit jejich stabilitu, chod či bezpečnost,
 1. Neradi strašíme, ale když porušujete pravidla, která stanoví tenhle souhlas, máme právo zamezit Vám přístup k našim internetovým stránkám. A v případě, že porušíte některé z povinností, které tady uvádíme, odpovídáte za škodu, kterou tím případně způsobíte.
 2. Všechny materiály publikované na našich internetových stránkách, jejich programové zajištění a jejich grafický, textový, obrazový nebo hlasový obsah jsou autorským dílem a jsou chráněny autorským zákonem i právními předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví (ochranné známky). Produkty a služby, které na webových stránkách “www.cestakpochopeni.cz“ uvádíme, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Všechna práva vyhrazena.
 3. Žádnou část internetových stránek, které provozujeme (texty, obrázky, videa apod.), ani jejich softwaru nesmíte úplně ani částečně kopírovat nebo jinak reprodukovat nebo šířit, sdílet, distribuovat či ukládat na úložiště dat, která jsou veřejná nebo přístupná jiným osobám, bez našeho předchozího souhlasu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.cetsakpochopeni.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.